Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca: MILUCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000609277, NIP: 5213727444, REGON: 364019026
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
Adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
Numer telefonu: NIE DOTYCZY
Adres poczty elektronicznej: info@milucredit.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: NIE DOTYCZY
Pośrednik kredytowy: PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
KRS nr 0000429935, nr NIP 5213635239,  nr REGON
146251000
00-199 Warszawa, ul. Pokorna 2, lok. 1044
Adres: 00-199 Warszawa, ul. Pokorna 2, lok. 1044
Numer telefonu: +48 22 228 21 03
Adres poczty elektronicznej: info@latwykredyt.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.latwykredyt.pl
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu Pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

 

400.00 zł

Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Pożyczkodawca przelewa kwotę Pożyczki niezwłocznie po
zawarciu Umowy Pożyczki jednakże nie później niż w ciągu
maksymalnie 2 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy
Pożyczki lub (w zależności od dyspozycji Pożyczkobiorcy)
wypłaca Pożyczkę w gotówce poprzez wypłatę gotówkową
GIRO realizowaną przez Pożyczkobiorcę w oddziale Poczty
Polskiej lub Banku Pocztowego.
Czas obowiązywania umowy Umowa Pożyczki obowiązuje przez okres 15 dni.
Zasady i terminy spłaty kredytu

W przypadku udzielania Pożyczki, będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

- spłata jednorazowa (bez rat)

- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący

sposób: jednorazowo w dniu zwrotu;

- termin zwrotu pożyczki: 05.07.2019

Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:

a) odsetki za nieterminową płatność Pożyczki;

b) prowizję;

c) kwotę udzielonej Pożyczki.

 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

1. 400.00 zł,

na którą składają się:

Całkowita Kwota Pożyczki: 400.00 zł

Całkowity Koszt Pożyczki: 0.00 zł

 

2. W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty Pożyczki Promocyjnej, warunki spłaty opisane w pkt 1 powyżej przestają obowiązywać, a do spłaty będzie kwota: 504.93 zł,

na którą składają się:

Całkowita Kwota Pożyczki: 400.00 zł

Całkowity Koszt Pożyczki: 104.93 zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

NIE DOTYCZY

Wymagane zabezpieczenia kredytu* Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

NIE DOTYCZY

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY
3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej
zmiany
— odsetki kapitałowe: 0% w stosunku rocznym (stopa stała)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

W przypadku terminowej spłaty Pożyczki Promocyjnej:

 

RRSO = 0.00%

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 400.00 zł, czas obowiązywania umowy 15 dni, roczne oprocentowanie nominalne 0%, prowizja 0.00 zł, łączna kwota odsetek: 0.00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0.00%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 400.00 zł, całkowity koszt pożyczki 400.00 zł.

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

   • Kwota pożyczki:  PLN 400.00

   • Stopa oprocentowania pożyczki: 0%

   • Prowizja: PLN 0.00

   • Okres pożyczki: 15 dni

   • Spłata jednorazowa (1 rata)

   • Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

 

W przypadku naruszenia Promocyjnych Warunków Spłaty:

 

RRSO = 28862.24%

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 400.00 zł, czas obowiązywania umowy 15 dni, roczne oprocentowanie nominalne 0%, prowizja 104.93 zł, łączna kwota odsetek: 104.93 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 28862.24%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 504.93 zł, całkowity koszt pożyczki 504.93 zł.

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

   • Kwota pożyczki:  PLN 400.00

   • Stopa oprocentowania pożyczki: 0%

   • Prowizja: PLN 104.93

   • Okres pożyczki: 15 dni

   • Spłata jednorazowa (1 rata)

   • Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani
ponieść w związku z umową o kredyt
1. W przypadku terminowej spłaty Pożyczki Promocyjnej:
Prowizja - 0.00 zł

2. W przypadku naruszenia Promocyjnych Warunków
Spłaty:
Prowizja - 104.93 zł
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków
w celu dokonywania wpłat i wypłat środków
pieniężnych
NIE DOTYCZY
Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np.
karty kredytowej)
NIE DOTYCZY
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest
ponieść w związku z umową
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty Przelewu
Potwierdzającego Rejestrację w kwocie 0,01 zł (nie dotyczy
umów pożyczki zawieranych w biurze Brokera)

Koszt czynności faktycznych lub prawnych związanych z
przygotowaniem, oferowaniem, zawieraniem lub wykonywaniem
umowy pożyczki, pobierany przez pośrednika kredytowego od
konsumenta wynosi 0 zł. Pośrednik kredytowy za czynności
wykonywane przy zawarciu umowy kredytowej otrzymuje
wynagrodzenie od instytucji pożyczkowej.
Warunki, na jakich koszty związane z umową o
kredyt mogą ulegać zmianie
NIE DOTYCZY
Opłaty notarialne NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a odsetkami za czas opóźnienia, które naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

 

Na dzień otrzymania przez Panią/Pana niniejszego formularza, odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 14% w skali roku.

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

TAK
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia
prowizji za spłatę kredytu przed terminem
NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:

  1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (02-679),
  2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214),
  3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków,
  4. Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095)
  5. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (02-679)

6. Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej

  (www.credit-check.pl).

7. getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza
Ramowej Umowy Pożyczki
Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia otrzymania
Formularza przez adresata do dnia zawarcia Umowy Pożyczki
zawartej w ramach Ramowej Umowy Pożyczek, przy czym
minimalny czas obowiązywania Formularza to 3( trzy) dni
robocze.
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca/w stosownych przypadkach
przedstawiciel kredytodawcy w państwie
członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:
MILUCREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000609277, NIP: 5213727444, REGON: 364019026
Adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
Numer telefonu: NIE DOTYCZY
Adres poczty elektronicznej: info@milucredit.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej:* NIE DOTYCZY
Rejestr* MILUCREDIT Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000609277
Organ nadzoru Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
b) dane dotyczące umowy kredytowej
Odstąpienie od umowy - ma Pan/Pani prawo, bez podania przyczyny, do
odstąpienia od umowy: Tak
- sposób odstąpienia od umowy: oświadczenie
(wzór oświadczenia stanowi załącznik do Ramowej Umowy
Pożyczki oraz Umowy Pożyczki
- termin: 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki
- skutki: Klient  jest zobowiązany w terminie  30 dni od daty
złożenia oświadczenia zwrócić na jeden z rachunków
Pożyczkodawcy wypłaconą kwotę Pożyczki.
Kwota odsetek należnych w stosynku dziennym: 0,0 zł

Wybór prawa właściwego

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego
Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a
spory rozstrzygane są przed odpowiednim sądem polskim
(§ 20.12 i 20.13 Ramowej Umowy Pożyczki).
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych
wynikających z kontaktów handlowych
mających miejsce przed zawarciem umowy
Prawo polskie.
Język umowy/język komunikacji Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.
c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z procedury
reklamacji opisanej w Ramowej Umowy Pożyczki.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca
wykonania zobowiązania.