• Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez POLCREDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz współpracujące z nią instytucje pożyczkowe tj. WACREDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MILUCREDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 1. Podstawa prawna

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”)

 

 1. Administrator danych

Administratorem danych w zakresie, w jakim dane osobowe wykorzystywane są do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, zawarcia umowy, a także, gdy ma to miejsce – przy działaniach związanych z zabezpieczeniem roszczeń, rozpatrywaniem reklamacji oraz działaniami windykacyjnymi są kredytodawcy:

MILUCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-116), ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609277, NIP: 5213727444, REGON: 364019026, o kapitale zakładowym 200.000 zł,

lub

WACREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda lok. 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609271, NIP: 5213727504, REGON: 364028232, o kapitale zakładowym 200.000 zł

Spółka POLCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN; (dalej „PolCredit” lub „Spółka”), świadczy na rzecz współpracujących instytucji pożyczkowych usługi pośrednictwa i jest umocowana do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem oraz zawieraniem umowy kredytu konsumenckiego.

W zakresie, w jakim Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, personalizowanie ofert i treści handlowych) administratorami Pana/ Pani danych osobowych są MILUCREDIT sp. z o. o., WACREDIT sp. z o. o. oraz POLCREDIT sp. z o. o.

 

 1. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych oraz w zakresie przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy kierować na adres pocztowy PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, adres e-mail: iod@lawykredyt.pl lub telefonicznie pod numer: 22 228 21 03.

 

W Spółce PolCredit sp. z o. o. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres pocztowy PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044 lub poprzez e-mail: iod@lawykredyt.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych:

 • rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, a w przypadku jeśli dojdzie do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego również w związku z jej wykonywaniem lub rozwiązaniem oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową takich jak: ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 • weryfikacji Pana/ Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych
 • marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
 • rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością PolCredit oraz współpracujących instytucji pożyczkowych i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi ) w następujących celach pobocznych:

 1. a) archiwizowanie danych,
 2. b) prowadzenie audytów wewnętrznych w PolCredit oraz współpracujących instytucji pożyczkowych ,
 3. c) prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych,
 4. e) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz PolCredit oraz współpracujących instytucji pożyczkowych.

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, źródło dochodu, dane pracodawcy;
 • dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

 

 1. Źródło pochodzenia danych:

Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o pożyczkę, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających reklamacje).

 

 1. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:

Pozyskanie od Pani/Pana danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, który spoczywa na podmiotach przetwarzających Pana/ Pani dane. Odmowa podania danych może stanowić przyczynę odmowy zawarcia przez instytucję finansową umowy z Panią/Panem. Jeżeli podanie danych nie wynika z przepisów prawa, Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  

 1. Okres przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu pożyczki – przez okres 3 lat od zebrania danych.
 • dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
 • dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego– przez okres trwania umowy
 • dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego – przez czas trwania tej umowy;
 • dla celów marketingowych po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
 • dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez PolCredit – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń
 • do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

 

 1. Odbiorcy danych
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez PolCredit oraz współpracujących kredytodawców MILUCREDIT oraz WACREDIT podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.
  1. Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
  2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
  3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
  4. Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2
  5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
  6. CRIFServices Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
  7. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/,
  8. Kaczmarski Group sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
  9. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej,
  10. Kontomierz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32,
  11. Ve Global UK Limited

 

 1. Pana/ Pani dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają PolCredit sp. z o. o. w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach znajdujących się w koszyku. Jednym z takich dostawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj. Link do polityki prywatności: https://www.ve.com/privacy-policy
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu PolCredit oraz współpracujących kredytodawców MILUCREDIT oraz WACREDIT, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającymi dane w imieniu PolCredit oraz współpracujących kredytodawców MILUCREDIT oraz WACREDIT, takim jak zewnętrzne biura podatkowe i księgowe, zewnętrzne kancelarie prawne i firmy windykacyjne na podstawie umów powierzenia w celach związanych z obsługą księgowo finansową, prawną i windykacyjną.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

 1. Automatyczne podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie:

 • W procesie oceny zdolności kredytowej kredytodawca podejmuje/może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez Panią/ Pana oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
  Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o stosowany przez instytucje finansowe model scoringowy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Panu/ Pani określonego produktu finansowego. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest niezbędne do celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.
 • W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy Pani/Pana dane oraz czynności związane z obsługą pożyczki, tak aby jak najlepiej dopasować komunikację marketingową do Pani/Pana potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy Pani/Pana preferencje na podstawie danych: (1) zbieranych w naszych systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług, w tym historię spłaty zobowiązania oraz ocenę zdolności kredytowej, jak również (2) zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Pani/Pana aktywności na naszych stronach internetowych. Przysługuje Panu/ Pani w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

 

 

 • Szybka pożyczka od 100 zł do 3000 zł na dowolny cel
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  21.06.2019
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ