• Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Polcredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz współpracujące z nią instytucje pożyczkowe tj. Wacredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Milucredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POLCREDIT SP. Z O.O. – ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Polcredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN; (dalej „Polcredit” lub „Spółka”), świadczący na rzecz współpracujących instytucji pożyczkowych (Milucredit sp. z o.o. i Wacredit sp. z o.o.) usługi pośrednictwa kredytowego i jest umocowany do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem oraz zawieraniem umowy kredytu konsumenckiego.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polcredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach głównych:

 1. rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
 2. weryfikacji Pana/Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 18 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 3. marketingowych przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, a w szczególności kontaktu drogą telefoniczną, w celu przedstawienia oferty i oceny zdolności kredytowej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia,
 4. marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych.
 5. marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 6. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Polcredit i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach pobocznych:

 1. archiwizowanie danych,
 2. prowadzenie audytów wewnętrznych w Polcredit,
 3. prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych,
 4. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz Polcredit.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Z administratorem danych osobowych (Polcredit sp. z o.o.), którego funkcję pełni Pani Monika Macura. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@lawykredyt.pl lub telefonicznie pod numer: 22 228 21 03.

W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres pocztowy Polcredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044 lub poprzez e-mail: iod@polcredit.pl.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Polcredit przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, w której Pani/ Pan pracuje, źródło dochodu, dochód miesięczny, dane pracodawcy;
 2. dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
 3. dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane w zależności od wybranej usługi – pożyczkodawcy Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. w celu zawarcia umowy pożyczki i jej dalszej realizacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.

 1. Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
 2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
 3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
 4. Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2
 5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
 6. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/,
 7. Kaczmarski Group sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
 8. Kontomatik sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
 9. Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno
 10. GetScore sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Polcredit Lepszaoferta.pl S.A. oraz jej partnerom biznesowym w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tych podmiotów, na podstawie Pana/ Pani zgody;

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody wyrażonej przez Panią/Pana.

 

Pana/ Pani dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawco usług, którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych, marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o rozpoczętym procesie wnioskowania o udzielenie produktu finansowego. Jednym z takich dostawców jest Ve Global UK Limited. Politykę prywatności Ve Global UK Limited. wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj: https://www.ve.com/privacy-policy Dostęp do przetwarzanych danych mogą mieć również: osoby, które zatrudnia Polcredit sp. z o.o., podmioty realizujące dla spółki usługi analityczne, informatyczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację ze spółką. Takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Polcredit zbiera dane osobowe wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o pożyczkę, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających reklamacje).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez:

 1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu pożyczki – przez okres 3 lat od zebrania danych;
 2. dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
 3. dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego– przez okres trwania umowy;
 4. dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – będą one przetwarzane przez Polcredit do czasu cofnięcia przez Panią/Pana stosownej zgody;
 5. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 6. do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 7. dla celów wykrywania nadużyć́ i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postepowań́;
 8. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy;
 9. do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat. Pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań, prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;


W przypadkach pozyskania przez Polcredit danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty - okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeśli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie maila na adres iod@polcredit.pl lub pod numer telefonu 22 228 21 03. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan również przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy kredytu konsumenckiego (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które jest dobrowolne).

 AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

W procesie oceny zdolności kredytowej Polcredit podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez Panią/ Pana oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o stosowany przez Spółkę model scoringowy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Panu/ Pani określonego produktu finansowego.

 

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest niezbędne do celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.

  

Na podstawie art. 105a ust. 1a Ustawy Prawo Bankowe, w przypadku wydania decyzji kredytowej, zarówno w przypadku odmowy, jak i udzielenia kredytu konsumenckiego, ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Polcredit sp. z o.o. o otrzymanie stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska.

B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MILUCREDIT SP. Z O.O. / WACREDIT SP. Z O.O., BĘDĄCYCH POŻYCZKODAWCAMI, NA RZECZ KTÓRYCH POLCREDIT SP. Z O.O. ŚWIADCZU USŁUGI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych w zakresie, w jakim dane osobowe wykorzystywane są do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, zawarcia umowy, a także, gdy ma to miejsce – przy działaniach związanych z zabezpieczeniem roszczeń, rozpatrywaniem reklamacji oraz działaniami windykacyjnymi są kredytodawcy:

 

MILUCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-116), ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609277, NIP: 5213727444, REGON: 364019026, o kapitale zakładowym 200.000 zł,

lub

WACREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609271, NIP: 5213727504, REGON: 364028232, o kapitale zakładowym 200.000 zł

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych:

 1. rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, a w przypadku jeśli dojdzie do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego również w związku z jej wykonywaniem lub rozwiązaniem oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową takich jak: ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 2. weryfikacji Pana/ Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 3. marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych
 4. marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
 5. rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach pobocznych:

 1. archiwizowanie danych,
 2. prowadzenie audytów wewnętrznych w spółce,
 3. prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych,
 4. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na rzecz spółki.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

kontakt z Milucredit sp. z o.o. jest możliwy poprzez zwrócenie się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez, którego funkcję pełni Pani Monika Macura poprzez:

adres e-mail: iod@milucredit.pl

pisemnie na adres siedziby ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa

 

kontakt z Wacredit sp. z o.o. jest możliwy poprzez zwrócenie się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Pani Monika Macura poprzez:

adres e-mail: iod@wacredit.pl

pisemnie na adres siedziby ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane są wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o pożyczkę, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających reklamacje), są przekazywane Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. przez Polcredit sp. z o.o., zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana formularzem w serwisie.

RODZAJ DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, źródło dochodu, dane pracodawcy;
 2. dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
 3. dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez kredytodawców Milucredit sp. z o.o. oraz Wacredit sp. z o.o. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
 2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
 3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
 4. Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2
 5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
 6. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/,
 7. Kaczmarski Group sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
 8. Kontomatik sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

 

Dostęp do przetwarzanych danych mogą mieć również: osoby, które zatrudniamy, podmioty realizujące dla spółki usługi analityczne, informatyczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie, firmy windykacyjne itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację ze spółką – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki.

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody wyrażonej przez Panią/Pana.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu pożyczki – przez okres 3 lat od zebrania danych;
 2. dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
 3. dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego– przez okres trwania umowy;
 4. dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – będą one przetwarzane przez spółkę do czasu cofnięcia przez Panią/Pana stosownej zgody;
 5. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
 6. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń
 7. do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 8. dla celów wykrywania nadużyć́ i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
 9. dla celów tworzenia zestawień́, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 10. do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat. Pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań, prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

W przypadkach pozyskania przez Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty - okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeśli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie maila na adres iod@milucredit.pl lub iod@wacredit.pl.

 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

Może Pani/Pan również przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy kredytu konsumenckiego (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które jest dobrowolne).

 

 

 • Szybka pożyczka od 100 zł do 3000 zł na dowolny cel
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  25.11.2020
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ