Latwykredyt wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na temat preferencji użytkownika i jego poszukiwaniom w sieci. Ma to na celu dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb użytkownika. Partnerzy reklamowi i osoby trzecie mogą również korzystać z plików cookie, skryptów i / lub sygnałów nawigacyjnych sieci do śledzenia odwiedzających naszą stronę w celu wyświetlania reklam i innych przydatnych informacji. Takie śledzenie odbywa się bezpośrednio przez osoby trzecie poprzez ich własne serwery i jest przedmiotem ich własnej polityki prywatności. OK, kontynuuj
Zarejestruj się Zapomniałeś hasła?
Logowanie
Warunki

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR: ________

 

zawarta w dniu ________  pomiędzy:

 

PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199), ul. Pokorna 2 lok. 1044, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200.000 zł , reprezentowaną przez członków zarządu: Olgę Kislicką i Alexandra Ahmetovsa – uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,

a

Panią/Panem ________ 

legitymującą (- ym) się dowodem osobistym: ________ 

oraz posiadającą (- ym) nr PESEL: ________ 

zameldowaną (- ym) pod adresem: ________ 

adres do korespondencji: ________ 

adres poczty elektronicznej, na który Pożyczkodawca może przekazywać informacje i oświadczenia Klientowi: ________

zwaną (- ym) dalej „Klientem”,

 

Pożyczkodawca i Klient zwani razem Stronami, a każdy z osobna Stroną.

Umowa Pożyczki („Umowa”) udzielana jest w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011, Nr 126 poz. 715 ze zm.). Stąd też w Umowie zamiennie używa się terminu kredyt/pożyczka.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia spłaty Całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta, z uwzględnieniem opłat z tytułu przedłużenia okresu pożyczki oraz Maksymalnych odsetek za opóźnienie.

 

Wyjaśnienie terminów użytych w Umowie:

Kredyt – oznacza kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011, Nr 126 poz. 715 ze zm.).

Całkowity koszt kredytu – koszty, które Klient ponosi w związku z Umową tj. Prowizja, Opłata Rejestracyjna.

Całkowita kwota kredytu – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Klientowi na podstawie Umowy.

Całkowita kwota do zapłaty (przez Klienta) – suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

Maksymalne odsetki za opóźnienie – określone w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj.odsetki nie przekraczające dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i  5,5 punktów procentowych

Monit – pisemne upomnienie wysyłane przez Pożyczkodawcę wzywające Klienta do zapłaty w przypadku braku spłaty kredytu w terminie. Monity wysyłane są na adres Klienta wskazany w Umowie jako adres do doręczeń. Monity wysyłane są listem poleconym.

Opłata rejestracyjna – opłata 0.01 zł (słownie: jeden grosz) ponoszona przez Klienta podczas procesu rejestracyjnego w serwisie internetowym https://www.latwykredyt.pl/, inicjująca proces udzielenia pożyczki, celem weryfikacji tożsamości Klienta. Opłata pobierana jest tylko raz w procesie rejestracji.

Prowizja – opłata pobierana przez Pożyczkodawcę od Klienta z tytułu udzielenia mu pożyczki. Prowizja stanowi element Całkowitego kosztu kredytu i Całkowitej kwoty do zapłaty przez Klienta.

Regulamin – Regulamin Udzielania Pożyczek stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez Klienta wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Termin spłaty pożyczki – określony w Umowie dzień, do którego Klient jest zobowiązany spłacić Pożyczkodawcy Całkowitą Kwotę Kredytu + Prowizję. W przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki, Termin Spłaty pożyczki ulega odpowiednio przedłużeniu, a Klient zobowiązany jest także do opłaty z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki.

Przykładowo: Pożyczkodawca udziela Klientowi pierwszej pożyczki w wysokości 1500 zł na 30 dni bez opłaty prowizyjnej. Termin spłaty to 19 grudnia 2016r. Klient wpłaca Pożyczkodawcy opłatę na przedłużenie okresu spłaty pożyczki o dalsze 30 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty u Pożyczkodawcy, Klientowi zostaje przedłużony okres spłaty pożyczki i termin spłaty pożyczki nastąpi w dniu 18.12.2017 r.

Pożyczka zostaje uznane za spłaconą przez Klienta w momencie uznania na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.

 

§ 1

Przedmiot Umowy

1.      Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Klientowi pożyczki na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie.

2.      Pożyczka została udzielona Klientowi na następujących warunkach:

a)      Całkowita kwota kredytu: ________ 

b)      Prowizja: ________  

c)      Termin wypłaty kredytu: ________ 

d)     Opłata Rejestracyjna: ________  zł

e)      Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: ________ %

f)       Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta: ________  zł

g)      Termin spłaty kredytu: ________ 

 

§ 2

Całkowity koszt kredytu i wypłata kredytu

 

1.   Całkowity koszt kredytu stanowi prowizja za udzielenie pożyczki oraz opłata rejestracyjna 

2.   Całkowity koszt kredytu  jest uzależniony od wysokości wypłacanej kwoty kredytu oraz okresu na jaki został udzielony kredyt.

3.   Wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie po wydaniu pozytywnej decyzji
o udzieleniu pożyczki, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki

4.   Pożyczka zostaje wypłacona w formie przelewu na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana opłata rejestracyjna przez Klienta .

 

 

§ 3

Terminy i zasady spłaty kredytu

1.      Klient zobowiązuje się do spłaty pożyczki w terminie, który został określony w Umowie. Spłata pożyczki następuje na jeden z poniższych rachunków bankowych Pożyczkodawcy:

a)      Alior Bank 83 2490 0005 0000 4520 6078 6388

b)      Pekao Bank 51 1240 6263 1111 0010 4718 3118

c)      Millennium Bank 42 1160 2202 0000 0002 2340 5695

d)     PKO Bank Polski 71 1020 1068 0000 1402 0216 0729

e)      WBK Bank Zachodni 27 1090 1043 0000 0001 1967 7801

f)       Getin Bank 03 1560 0013 2506 3080 4000 0001

g)      BNP Paribas Bank 66 1600 1374 1846 8587 0000 0001

h)      Pocztowy Bank 75 1320 1104 3037 3336 2000 0001

i)        mBank 56 1140 1977 0000 3025 4100 1001

2.      Celem właściwej identyfikacji otrzymywanych spłat Klient winien w treści realizowanego przez siebie przelewu dokonać wpisu w tytule przelewu: „spłata pożyczki o nr.....” .

3.      O terminowym dokonaniu spłaty pożyczki decyduje data uznaniaśrodków na jednym z rachunków bankowych Pożyczkodawcy wskazanych w pkt 1 powyżej.

4.      W przypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień wolny od pracy uznaje się, iż termin jej spłaty przypada w pierwszy kolejny dzień roboczy.

5.      Kwota z tytułu spłaty pożyczki otrzymana od Klienta jest kwalifikowana w pierwszej kolejności na poczet Prowizji, a następnie na poczet Całkowitej kwoty kredytu, w przypadku opóźnienia w spłacie otrzymana kwota jest zarachowywana w pierwszej kolejności na poczet ewentualnych odsetek z tytułu braku terminowej spłaty, a następnie na poczet Prowizji i Całkowitej kwoty kredytu. Kwota wpłacona z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki jest kwalifikowana w pierwszej kolejności na poczet przedłużenia okresu spłaty pożyczki, następnie na poczet odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie (Maksymalne odsetki za opóźnienie) za okres od dnia wymagalności pożyczki do dnia uiszczenia opłaty za przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

6.      Klient ma prawo do przedłużenia okresu spłaty pierwszej pożyczki, bez opłaty prowizyjnej o 30 dni pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłaty za przedłużenie okresu spłaty pożyczki w odpowiedniej kwocie uzależnionej od wysokości kapitału.

7.      Wpłata na poczet przedłużenia pożyczki powinna zawierać w tytule przelewu zapis: „Przedłużenie pożyczki o numerze…….”

 

 

§ 4

Brak spłaty pożyczki w terminie

1.      Jeżeli Klient nie spłaci pożyczki w terminie określonym w Umowie, Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania od Klienta zapłaty Maksymalnych Odsetek za opóźnienie za czas od dnia następującego po wyznaczonym umową Terminie Spłaty Pożyczki do dnia wpłaty Całkowitej kwoty do zapłaty.

2.      W przypadku, gdy zobowiązanie Klienta nie zostanie przez niego uregulowane w terminie Pożyczkodawca jest uprawniony do wezwania Klienta samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów do zapłaty zaległych kwot. Wezwania do zapłaty dokonywane będą w formie monitów przesyłanych Klientowi listem poleconym. W przypadku przekazania do windykacji należności podmiotom innym niż Pożyczkodawca, procedura dochodzenia należności będzie zgodna z zasadami przyjętymi w takim podmiocie.

3.      W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot.  Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Klient.

4.      W przypadku przelewu wierzytelności z tytułu Umowy przez Pożyczkodawcę na zewnętrzny podmiot, Pożyczkodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Zawiadomienie zostanie doręczone Klientowi na trwałym nośniku. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Klienta do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej.

 

 

§ 5

Prawo odstąpienia od Umowy

1.      Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy.

2.      Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem złoży na adres Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.      Klient po odstąpieniu do Umowy Pożyczki jest zobowiązany w ciągu 30 dni od daty złożenia oświadczenia zwrócić na jeden z rachunków Pożyczkodawcy wypłaconą kwotę pożyczki.

4.      Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Klienta.

§ 6

Wypowiedzenie Umowy

 

1.      Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2.      Strona rozwiązująca Umowę zawiadamia drugą Stronę o wypowiedzeniu Umowy.

3.      Wypowiedzenie w formie pisemnego oświadczenia może być przesłane drugiej stronie drogą elektroniczną albo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4.      Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli:

a)                    dane lub informacje podane przez Klienta są nieprawdziwe

b)                    klient nie spłaca terminowo Pożyczki

c)                    klient narusza inne postanowienia Umowy

 

W takim wypadku Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu określonego w pkt 1

§ 7

Wcześniejsza spłata kredytu

 

1. Klient ma prawo w każdym czasie do spłaty pożyczki w części lub w całości przed terminem określonym w Umowie. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki całkowity koszt Pożyczki  ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.Klient nie ponosi również żadnych kosztów dodatkowych związanych z przedterminową spłatą pożyczki.

2.  Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem Pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty Pożyczki w całości.

 

§ 8
Reklamacje

1.    Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Pokorna 2 lok. 1044, 00-199 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@latwykredyt.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu 22 228 21 03 ).

2.    Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a)    przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b)    okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c)    ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3.    O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Klienta listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

 

§ 9

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze wzajemnych negocjacji.

1.      Czas trwania takich negocjacji nie może przekraczać 1 miesiąca (kalendarzowego). Negocjacje mogą być prowadzone telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  1. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w ww. terminie, każda z nich jest uprawniona do żądania rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy sąd.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1.      Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      Nie stanowi zmiany Umowy przedłużenie okresu spłaty pożyczki. 

3.      W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o kredycie konsumenckim.

4.      Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

5.      W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Umową, obowiązują postanowienia Umowy.

6.      W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Formularza Informacyjnego a Umową, obowiązują postanowienia Umowy.

7.      Strony oświadczają, że wszystkie dane podane 
 w niniejszej Umowie są zgodne z prawdą.

8.      Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Klienta, a żądanie przez Klienta wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy.

9.     Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest sąd powszechny właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego, tj. sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy, jeżeli stroną pozwaną jest Pożyczkodawca, albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta, jeżeli to Klient jest stroną pozwaną. W przypadku sporów pomiędzy stronami, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu postępowania cywilnego

 

 

Pożyczkodawca                                                                               Klient

 

 

Załączniki:

1.      Regulamin udzielania pożyczek przez PolCredit Sp. z o.o.

2.      Formularz odstąpienia od Umowy Pożyczki

 

 

 

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ POLCREDIT SP. Z O.O.

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu https://www.latwykredyt.pl/ oraz szczegółowe warunki udzielania pożyczek pieniężnych przez PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy pożyczki.

 

Operatorem i właścicielem witryny https://www.latwykredyt.pl jest PolCredit Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, (00-199), ul. Pokorna 2 lok. 1044, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200.000 zł w całości wpłacony.

§2

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, oznaczają:

1.      Pożyczkodawca –  PolCredit Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (00-199), ul. Pokorna 2 lok. 1044, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200.000 zł;

2.      Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim, zawierającą Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, która najpóźniej w chwili składania Wniosku o udzielenie Pożyczki ukończyła dwadzieścia jeden lat oraz nie przekroczyła sześćdziesięciu pięciu lat, posiada numer PESEL,  stałe zameldowanie na terenie Polski, oraz otwarty numer rachunku bankowego;

3.      Kredyt/Pożyczka – środki pieniężne przekazywane Klientowi przez Pożyczkodawcę w wysokości i na warunkach określonych w Umowie  pożyczki oraz w niniejszym Regulaminie, przy czym oba terminy są używane zamiennie i oba terminy odnoszą się do instytucji kredytu konsumenckiego zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim;

4.    Biuro Informacji Gospodarczej – Biuro Informacji Gospodarczej InforMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna  z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21

5.      Biuro Informacji Kredytowej - Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77a,

6.      Całkowita kwota kredytu – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia klientowi na podstawie Umowy.

7.      Całkowity koszt kredytu– koszty, które Klient ponosi w związku z Umową tj. Prowizja, Opłata Rejestracyjna.

8.      Całkowita kwota do zapłaty (przez Klienta) – suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

9.      Elektroniczne kanały komunikacji - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi. Do środków komunikacji elektronicznej zaliczana jest również poczta elektroniczna.

10.  Formularz informacyjny – formularz udostępniany Klientowi na etapie składania Wniosku o pożyczkę, na podstawie Ustawy o kredycie konsumenckim

11.  Formularz Rejestracyjny – wstępny formularz, który wypełnia Wnioskodawca  ubiegający się o pożyczkę.

12.  Hasło – ciąg znaków minimum 6 maksymalnie 20, składający się z minimum jednej cyfry.

13.  Kodeks cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

14.  Kwota pożyczki - suma Całkowitej kwoty kredytu + Prowizji, którą Klient spłaca Pożyczkodawcy po udzieleniu pożyczki. W przypadku przedłużenia Terminu  spłaty Pożyczki, Klient dodatkowo uiszcza opłatę z tytułu przedłużenia terminu spłaty Pożyczki, a wysokość tej opłaty jest określona w Umowie. W przypadku opóźnienia w spłacie Kwoty pożyczki przez Klienta, kwota ta ulega powiększeniu o naliczane Klientowi Maksymalne Odsetki za opóźnienie.

15.  Maksymalne odsetki za opóźnienie – określone w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. odsetki nie przekraczające dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie  (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i  5,5  punktów procentowych). 

16.  Maksymalna Kwota Pożyczki – 3000 zł.

17.  Monit – pisemne upomnienie wysyłane przez Pożyczkodawcę wzywające Klienta do zapłaty w przypadku braku spłaty Kwoty pożyczki w terminie. Monity wysyłane są na adres Klienta wskazany w Umowie jako adres do doręczeń. Monity wysyłane są listem poleconym.

18.  Opłata Rejestracyjna – opłata 0.01 zł (słownie: jeden grosz) ponoszona przez Klienta podczas procesu rejestracyjnego w serwisie internetowymhttps://www.latwykredyt.pl celem weryfikacji tożsamości Klienta. Opłata pobierana jest tylko raz w procesie rejestracji, wyjątek stanowi zaistnienie sytuacji opisanej w § 13 pkt 7Regulaminu.

19.  Prowizja – opłata pobierana przez Pożyczkodawcę od Klienta z tytułu udzielenia mu pożyczki. Prowizja stanowi element Całkowitego kosztu kredytu i Całkowitej kwoty do zapłaty przez Klienta.

20.  Rachunek bankowy Klienta  – aktualny numer rachunku bankowego Klienta, podany w trakcie składania wniosku o Pożyczkę, z którego została dokonana Opłata Rejestracyjna.

21.  Rachunek bankowy Pożyczkodawcy – aktualne numery rachunków bankowych Pożyczkodawcy, wskazane na etapie rejestracji użytkownika lub w Umowie jako obowiązujące rachunki bankowe do spłat zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Klienta w ramach obowiązującej Umowy.

22.  Regulamin – niniejszy dokument, określający zespół zasad regulujących proces udzielania pożyczki przez Pożyczkodawcę.

23.  Rejestracja - proces rejestracji danych Klienta na stronie https://www.latwykredyt.pl/, wykonywany przez Klienta, w wyniku którego zakładane jest konto internetowe chronione Hasłem,

24.  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez Klienta wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

25.  Umowa - umowa pożyczki zawarta pomiędzy stronami – Pożyczkodawcą a Klientem („Strony”), określająca tryb, sposób i warunki udzielania pożyczek pieniężnych przez  PolCredit Sp. z o. o., konsumentom.

26.  Strona internetowa/serwis internetowy – strona internetowa pod adresem https://www.latwykredyt.pl, której właścicielem i operatorem jest Pożyczkodawca.

27.  Termin spłaty– określony w Umowie dzień, do którego Klient jest zobowiązany spłacić Pożyczkodawcy Kwotę pożyczki. W przypadku przedłużenia okresu spłaty Pożyczki, Termin Spłaty pożyczki ulega odpowiednio przedłużeniu, a Klient zobowiązany jest także do opłaty z tytułu przedłużenia okresu spłaty pożyczki. W przypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada na sobotę, dni wolne od pracy oraz święta, spłata powinna być dokonana w następnym dniu roboczym po tym dniu.

 

Przykładowo: Pożyczkodawca udziela Klientowi pierwszej pożyczki w wysokości 1500 zł na 30 dni bez opłaty prowizyjnej. Termin spłaty to 19 grudnia 2016r. Klient wpłaca Pożyczkodawcy opłatę na przedłużenie okresu spłaty pożyczki o dalsze 30 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty u Pożyczkodawcy, Klientowi zostaje przedłużony okres spłaty pożyczki i termin spłaty pożyczki nastąpi w dniu 18.12.2017 r.

 

28.  Ustawa o kredycie konsumenckim - ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U.11.126.715 ze zm.).

29.  Ustawa o prawach  konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.z  dnia 24 czerwca 2014 r./2014.827)

30.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204).

31.  Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez przedstawicieli Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Wnioskodawcę w Formularzu Rejestracyjnym.

32.  Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca konsumentem ubiegająca się o przyznanie pożyczki.

33.  Wniosek  - wniosek Wnioskodawcy o udzielenie pożyczki, stanowiący element procesu udzielania pożyczki, na mocy którego każdorazowo Wnioskodawca zwraca się do Pożyczkodawcy o udzielenie Pożyczki

 

 

 

§ 3

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

1.      Wnioski o udzielenie Pożyczki, na podstawie których zawierana jest  następnie Umowa przez Strony, mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Pożyczkodawcy pod adresem https://www.latwykredyt.pl, telefonicznie kontaktując się bezposrednio z Działem Obsługi Klienta Pożyczkodawcy pod numerem telefonu: 22 228 21 03

2.      Pożyczkodawca udziela Pożyczek określonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli Klient spełnia łącznie  następujące warunki:

a.       jest konsumentem w rozumieniu art. 5 ust 1 Ustawy o kredycie konsumenckim oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b.      posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c.       dokonał skutecznej rejestracji w systemie internetowym Pożyczkodawcy pod adresem https://www.latwykredyt.pl.;

d.      złożył poprawnie wypełniony Wniosek;

e.       posiada pozytywną historię w Biurze Informacji Gospodarczej;

f.       nie posiada żadnych zaległości pieniężnych wymagalnych i niewymagalnych wobec Pożyczkodawcy;

g.       zapoznał się z warunkami Umowy, niniejszym Regulaminem i je zaakceptował;

h.      jest w wieku od 20 do 70 lat;

i.        spełnił wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie i w Umowie;

3.      Poprzez złożenie Wniosku Klient  oświadcza, iż:

a.       spełnia wymogi, o których mowa w § 3, punkt 2;

b.      nie są znane mu żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na możliwość spłaty zaciągniętej przez niego Pożyczki; akceptuje warunki Regulaminu

4.      Klient za pomocą strony internetowej składa oświadczenia, o których mowa w §5 tego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.

5.      Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki w szczególności, jeżeli Klient :

a.       nie spełnia wymogów określonych w § 3 punkt 2 Regulaminu;

b.      składając Wniosek o Pożyczkę podał dane niekompletne lub niezgodne z prawdą;

c.       posiada zajęte przez organ egzekucyjny wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, albo świadczenie emerytalne, rentowe lub rachunek bankowy;

d.      posiada negatywną opinię w Biurze Informacji Gospodarczej.

6.      Pożyczkodawca może odmówić udzielenia Pożyczki również osobom:

a.       zatrudnionym na umowę o pracę, jeżeli nie przepracowały w aktualnym zakładzie pracy co najmniej trzech miesięcy prowadzącym działalność gospodarczą i wykonującym wolny zawód przez okres krótszy niż cztery miesiące;

b.      znajdującym się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z wyjątkiem wypowiedzenia związanego z przejściem na emeryturę lub rentę;

c.       zatrudnionym na czas określony, krótszy niż okres, na który udzielono mu Pożyczki;

d.      nie ma ukończonych 20 lat lub przekroczył wiek 70 lat na dzień składania Wniosku.

7.       Akceptując niniejszy Regulamin Klient niniejszym oświadcza, iż wyraża zgodę na porozumiewanie się środkami na odległość, w tym telefonicznie, drogą poczty elektronicznej czy też drogą pocztową z Pożyczkodawcą w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, i  w Umowie.

8.   Akceptując niniejszy Regulamin, Klient niniejszym oświadcza, iż upoważnia Pożyczkodawcę, do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa danych dotyczących informacji gospodarczych. Jednocześnie Klient upoważnia Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie do udostępnienia z zasobów informacyjnych danych, dotyczących zadłużenia Klienta wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów lub braku danych o takim zadłużeniu. Klient udziela pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z prośbą o udostępnienie informacji. Klient upoważnia również Pożyczkodawcę do telefonicznej, mailowej lub pisemnej weryfikacji informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Klienta dochodu. Wszelka procedura uzyskiwania Pożyczki od Pożyczkodawcy, w tym korespondencja z Klientem, prowadzona będzie w języku polskim.

9.      W celu skorzystania z serwisu internetowego Pożyczkodawcy pod adresem https://www.latwykredyt.pl/ niezbędne jest wykorzystanie komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z dostępem do sieci Internet, oraz przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome lub podobnej.

10.  Korzystając z serwisu internetowego Pożyczkodawcy, Klient może być  narażony, z racji charakterystyki sieci internetowej i pomimo środków zapobiegawczych podjętych przez Pożyczkodawcę celem zabezpieczenia systemu, na działanie szkodliwego oprogramowania sieciowego, negatywnego działania innych użytkowników sieci internetowej oraz na skutki wynikłe z nagłego przerwania dostępu do sieci internetowej z jakichkolwiek przyczyn. Klient ponosi koszt połączenia internetowego zgodnie z taryfą właściwego operatora. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za powyższe czynniki szkodliwe.

11.  Prawo do złożenia Wniosku przysługuje wyłącznie Klientowi, który skutecznie dokonał rejestracji w systemie Pożyczkodawcy oraz zaakceptował niniejszy Regulamin oraz warunki Umowy proponowane przez Pożyczkodawcę. Pożyczka udzielana jest na podstawie Wniosku na warunkach uzgodnionych przez Strony w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, po przeprowadzaniu weryfikacji wiarygodności Klienta przez Pożyczkodawcę.

12.  Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania przelewu przez Pożyczkodawcę na rachunek bankowy  Klienta,  z którego dokonano Opłaty Rejestracyjnej.

13.  Pożyczkodawca sporządza Umowę pożyczki, na podstawie danych przekazanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym.

 

 

 

§ 4

REJESTRACJA

Klient  zobowiązany jest do dokonania rejestracji w systemie informatycznym Pożyczkodawcy.

1.      Klient  dokonując rejestracji w systemie Pożyczkodawcy, przyjmuje do wiadomości, że Pożyczkodawca może, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104), przetwarzać dane osobowe Klienta  w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany lub rozwiązania Umowy, a w szczególności dane zawarte we Wniosku, w tym adresy poczty elektronicznej Klienta oraz inne niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposobu jej rozliczenia.

2.      Klient a przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), zwanej dalej „Ustawą”, podanych w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy jest Pożyczkodawca. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy.

3.      Pożyczkodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami Ustawy oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4.      Klient przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z treścią art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych. Usunięcie danych osobowych następuję wyłącznie na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy i jeżeli wynika to z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

5.      W przypadku wyrażenia zgody na podany przez Klienta adres elektroniczny lub numer telefonu, Pożyczkodawca będzie przesyłał środkami komunikacji elektronicznej informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.      Rejestracja poprzez stronę internetową pod adresem https://www.latwykredyt.pl następuje przez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego. Dokonując rejestracji poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej, Klient podaje odpowiednie dane osobowe. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Klient ma możliwość złożenia wniosku, w wyniku czego,  Klient wprowadza utworzone podczas rejestracji Hasło. Wniosek staje się aktywny po wprowadzeniu Hasła w wyznaczone pole  W celu ukończenia procesu rejestracji Klient dokonuje Opłaty Rejestracyjnej, w tytule przelewu wpisując „PRZECZYTAŁEM/AM I ZGADZAM SIĘ Z WARUNKAMI REGULAMINU I UMOWY POŻYCZKI OD POLCREDIT SP.Z O.O” Po złożeniu Wniosku, Klient na wniosek Pożyczkodawcy w celach weryfikacyjnych może zostać poproszony o przesłanie Pożyczkodawcy na adres poczty elektronicznejinfo@latwykredyt.pl wyciągu z rachunku bankowego obejmującego okres 3 miesięcy przypadających przed dniem złożenia Wniosku, lub inny dokument potwierdzający uzyskiwane dochody.

7.      Pożyczkodawca sprawdza dane podane przez Klienta we Wniosku z danymi otrzymanymi z kontrolnego przelewu potwierdzającego rejestrację wysłanego przez Klienta .

8.      Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania niezbędnych czynności celem potwierdzenia prawdziwości danych zawartych we Wniosku.

9.      W przypadku wykrycia braków we Wniosku lub zaistnienia innych wątpliwości powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku dotyczących danych Klienta, Pożyczkodawca uprawniony jest do nawiązania kontaktu z Klientem w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności, pod numerem telefonu Klienta wskazanym w formularzu rejestracyjnym.

Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość odmowy akceptacji Wniosku. Odmowa udzielenia Pożyczki nie wymaga podania przyczyny, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki Pożyczkodawca zawiadamia Wnioskodawcę telefonicznie lub wysyłając wiadomość tekstową SMS.

 

 § 5

OPŁATA REJESTRACYJNA

1.      Opłata rejestracyjna wynosi 0, 01 zł (słownie: 1 grosz) ma na celu weryfikacjęprzynależności rachunku bankowego do Klienta oraz  weryfikację podanego przez Klienta adresu zameldowania/zamieszkania Klienta

2.      Klient  po złożeniu pierwszego Wniosku, informowany jest o konieczności dokonania przelewem Opłaty Rejestracyjnej na jeden z rachunków bankowych Pożyczkodawcy wskazanych na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

3.      W tytule przelewu Klient powinien zawrzeć formułę: „Przeczytałem/am i zgadzam się z warunkami Regulaminu i Umowy Pożyczki od firmy PolCredit Sp. z o.o.”. W razie niewykonania obowiązku określonego w pkt. 2 Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z Klientem.

4.      W przypadku nie dokonania przez Klienta Opłaty Rejestracyjnej w ciągu 48 godzin od złożenia Wniosku, Pożyczkodawca ma prawo usunąć wniosek Klienta.

   § 6

WNIOSEK O KOLEJNĄ POŻYCZKĘ

W przypadku kolejnego wniosku o pożyczkę, Klient musi  posiadać aktywny Profil Klienta na Stronie Internetowej www.latwykredyt.pl , a także uregulowane należności z tytułu zaciągnietej wcześniej Pożyczki. Klient może złożyć wniosek o kolejną pożyczkę telefonicznie kontaktując się bezposrednio z Działem Obsługi Klienta Pożyczkodawcy pod numerem telefonu: 22 228 21 03 oraz za pośrednictwem strony internetowej Pożyczkodawcy pod adresem https://www.latwykredyt.plKlient składający wniosek o pożyczkę za pośrednictwem telefonu musi udzielić wszystkich wymaganych informacji podczas rozmowy z pracownikiem Działu Obslugi Klienta. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane. W przypadku składania wniosku za posrednictwem strony internetowej www.latwykredyt.pl Klient zobowiązany jest wypełnić prawidłowo wniosek.

 

§ 7

UMOWA

1.      W przypadku zaakceptowania przez Pożyczkodawcę poprawnego Wniosku złożonego przez Klienta za pośrednictwem https://www.latwykredyt.plPożyczkodawca prześle na rachunek bankowy Klienta   Pożyczkę oraz prześle na podany przy rejestracji przez Klienta adres poczty elektronicznej Umowę w formacie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, ich ściągnięcie i zapisanie.

2.      Umowa zostaje zawarta z chwilą udzielenia Pożyczki przez Pożyczkodawcę, to jest dokonania przelewu bankowego opiewającego na określoną wartość  Pożyczki na rachunek bankowy Klienta

3.      Informacje przekazane pomiędzy Stronami za pośrednictwem SMS, telefonu i innych środków porozumiewania się na odległość celem udzielenia Klientowi  przez Pożyczkodawcę pierwszej pożyczki jak i kolejnych pożyczek, będą traktowane jako oświadczenie woli Stron.

§ 8

PRZEDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY POŻYCZKI

 

1.          Klient zawierający umowę poprzez stronę internetową pod adresem http://www.latwykredyt.pl/ może ubiegać się o przedłużenie Terminu spłaty pierwszej pożyczki bez opłaty prowizyjnej w wymiarze 30 dni, pod warunkiem uiszczenia opłaty za przedłużenie Terminu spłaty. Wysokość opłat związanych z przedłużeniem pożyczki dostępna jest w Umowie.

2.           Przedłużenie Terminu spłaty Pożyczki może nastąpić na wniosek Klienta, na warunkach określonych w Umowie. Korzystając z możliwości przedłużenia Terminu spłaty Pożyczki, Klient  zobowiązany jest do zachowania następującej treści przekazu pieniężnego: „Przedłużenie [numer pożyczki]”.

3.           Po zaksięgowaniu wpłaty na poczet przedłużenia terminu spłaty na koncie Pożyczkodawcy z tak oznaczonym tytułem przelewu, Pożyczkodawca dokona przedłużenia.

 

 

§ 9

 MAKSYMALNE ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE

1.      Odsetki naliczane są za czas opóźnienia/zwłoki  w spłacie  pożyczki, od dnia następującego po wyznaczonym umową  Terminie spłaty do dnia uregulowania zaległości przez Klienta wymagalności pożyczki do dnia zapłaty.

2.      Dla obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, natomiast miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

 

 

§ 10

ZWROT KWOTY POŻYCZKI

1.      Spłatę Kwoty pożyczki Klient dokonuje na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w terminach oraz kwotach określonych w Umowie.

2.      Pożyczkodawca ma prawo powiadomić Klienta przed dniem wymagalności, wiadomością SMS, e-mail lub telefonicznie, przypominając o zbliżającym się dniu spłaty, kwocie spłaty i numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Takie powiadomienie jest bezpłatne.

3.      Klient, dokonując spłaty Kwoty pożyczki  lub jej części na rachunek bankowy Pożyczkodawcy  zobowiązany jest podać w tytule przelewu numer pożyczki z dopiskiem: „spłata”.

4.      W przypadku spłaty Kwoty pożyczki przez osobę trzecią, osoba ta, zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu numer PESEL Klienta wraz z numerem pożyczki.

5.      Za dzień spłaty Kwoty pożyczki uznaje się dzień zaksięgowania na rachunku bankowym Pożyczkodawcy Kwoty Pożyczki. W przypadku spłaty z opóźnieniem Pożyczkę uznaje się za spłaconą po uiszczeniu całości Kwoty pożyczki tj. pożyczki powiększonej o Maksymalne odsetki za opóźnienie.

6.      Klient  jest uprawniony do  spłaty Kwoty Pożyczki przed upływem Terminu spłaty.

7.      Opłaty bankowe pobierane przez bank Klienta ponosi Klient.

8.      Pożyczkodawca księguje otrzymane wpłaty od Klienta  według następującej kolejności:

a.       koszty sądowe (w przypadku ich wystąpienia);

b.      Maksymalne odsetki za opóźnienie;

c.       Kwota/y pożyczki.

 

 

§ 11

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Pokorna 2 lok. 1044,00-199 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@latwykredyt.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu  22 228 21 03).
  2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a)         przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b)        okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c)         ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  1. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Klienta listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

 

§ 12

DZIAŁANIA ZABRONIONE

Klient zobowiązuje się, że:

·nie przekaże osobom trzecim indywidualnego numeru Klienta oraz haseł do logowania

·nie będzie dostarczał w jakiejkolwiek formie Pożyczkodawcy treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, treści zawierających wirusy czy mogących spowodować zakłócenia systemu teleinformatycznego.

 

 

 

§ 13

STRONA INTERNETOWA I DANE

1.      Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Pożyczkodawcy.

2.      Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Klienta.

3.      Klient zobowiązany jest podać w wypełnianym na stroniehttps://www.latwykredyt.pl prawdziwe dane.

4.      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym, Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, zablokować konto Klienta albo usunąć konto Klienta.

5.      W przypadku utraty hasła, Klient ma możliwość uzyskania hasła tymczasowego. W tym celu należy wejść na stronę https://www.latwykredyt.pl w zakładkę „Zapomniałeś hasła” oraz zresetować je. Na podany w formularzu numer telefonu lub adres mailowy zostanie wysłane hasło tymczasowe, które należy niezwłocznie zmienić.

6.      W przypadku utraty lub zmiany numeru telefonu komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej, Klient zobowiązany jest do ponownej weryfikacji na stronie internetowej Pożyczkodawcy, jak również zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy poprzez kontakt przez infolinię telefoniczną Pożyczkodawcy.

7.      W przypadku zmiany indywidualnego Rachunku Bankowego Klienta, Klient  zobowiązany jest ponownie uiścić Opłatę Rejestracyjną. W tytule przelewu Klient powinien podać swoje Imię i Nazwisko oraz numer PESEL wraz z dopiskiem „zmiana rachunku bankowego”.

8.      W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, adresu zameldowania, numeru dowodu osobistego, Klient zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od takiej zmiany powiadomić Pożyczkodawcę w formie pisemnej o zaistniałych zmianach, załączając kopię dowodu osobistego zawierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę w zakresie danych, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

 

§ 14

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Pożyczkodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, a w szczególności:

a.       nazwisko i imię Klienta,

b.      numer ewidencyjny PESEL,

c.       adres zameldowania na pobyt stały,

d.      adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

e.       adresy poczty elektronicznej Klienta,

f.       numery telefonów komórkowych Klienta ,

g.       seria i numer dowodu osobistego,

h.      data urodzenia.

2.      Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu poczty elektronicznej i innych danych teleadresowych podanych przez Klienta do celów związanych z realizacją Umowy, celów informacyjno-promocyjnych oraz w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pożyczkodawcę.

3.      Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

4.      Administratorem danych osobowych Klientów  jest Pożyczkodawca.

 

 

§ 15

ZMIANA REGULAMINU

1.      Pożyczkodawca może dokonać zmian w Regulaminie.

2.      Pożyczkodawca wysyła Klientowi w formie elektronicznej informację o zmianach w Regulaminie podając zakres zmian oraz nowy jednolity tekst Regulaminu oraz informację, co do daty obowiązywania zmienionej Regulaminu. Informacje te będą zamieszczone również na stronie internetowej Pożyczkodawcy pod adresem https://www.latwykredyt.pl.

3.      Regulamin w zmienionej treści obowiązuje od dnia w niej wskazanego, w stosunku do umów pożyczek zawartych po tym dniu. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na ważność umów pożyczek już zawartych.

4.      Za zmianę Regulaminu nie uznaje się wprowadzenia nowych produktów do oferty.

 

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej – https://www.latwykredyt.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

2.       Klienta związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu od momentu zarejestrowania się w systemie Pożyczkodawcy.

3.       Brak akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z oferty Pożyczkodawcy

4.       W razie sprzeczności treści umowy pożyczki z Regulaminem, wiążąca jest treść Umowy.

5.       Wszelkie zawiadomienia przekazywane w związku z Umową Ramową Pożyczki sporządzane muszą być w języku polskim, na piśmie, listem poleconym na adres drugiej Strony, wskazany w Formularzu Rejestracyjnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w szczególności poprzez za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany. Podobnie prawu polskiemu podlegają stosunki Pożyczkodawcy z Klientem przed zawarciem umowy pożyczki. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest również prawo polskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawarcia umowy pożyczki jest Sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu  Postępowania Cywilnego.

6.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy o kredycie konsumenckim.

 

 


 

 

_______________, dnia_________________r.

miejscowość,                                    data

 

 

PolCredit Sp. z o. o

ul. Pokorna 2, lok. 1044

00-199 Warszawa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI


Ja niżej podpisana/ny…………………………………………………………………………
legitymująca/cy się dowodem osobistym nr .......................................................................... PESEL………………….. zamieszkała/ły:………..………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku  (Dz. U. 2011, Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) odstępuję od Umowy Pożyczki nr……… zawartej w dniu ……………z PolCredit Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pokorna 2, lok. 1044, 00-199 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429935.


Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim, zobowiązuję się w ciągu 30 dni od daty złożenia niniejszego oświadczenia zwrócić na jeden z rachunków Pożyczkodawcy – PolCredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wypłaconą mi kwotę pożyczki.

 

 

……………………………………

podpis Klienta

 

 pożyczaj bezpiecznie 
Ile chcesz pożyczyć ?
Pożyczka
1500
Increment
  • 100 100
  •  
Decrement
Na ile dni ?
Termin
30 dni
Przedłużenie terminu spłaty
Pożyczka
 
Opłata
 
SLIDER_ADMINISTRATIVE_FEE
 
Termin
 dni
Razem
 
WEŹ POŻYCZKĘ
nawet w 15 minut otrzymasz 1200
SLIDER_TERMS
Termin spłaty 
SLIDER_APR %
RRSO %


Godziny pracy
poniedziałek-piątek sobota - niedziela
7:00 - 22:00
9:00 - 20:00
22 228 21 03
info@latwykredyt.pl
Dział Windykacji 22 228 20 15
windykacja@latwykredyt.pl