• Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka Przetwarzania danych osobowych

§1

Niniejsza Polityka Przetwarzania danych osobowych, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez PolCredit  Sp. z o. o.

§2

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

Biuro Informacji Gospodarczej – oznacza następujące biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.): Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476) oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095);

Biuro Informacji Kredytowej S. A .- oznacza instytucję utworzoną przez banki oraz Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe;

Dane Osobowe – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182);

Użytkownik – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia umowy pożyczki ze Spółką lub będąca stroną umowy pożyczki ze Spółką;

Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej - oznacza platformę internetową realizującą usługę poufnej wymiany informacji, umożliwiającą współpracę kredytodawców w rozumieniu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych; Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy;

Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.latwykredyt.pl służących Użytkownikowi do korzystania z usług;

Spółka –  oznacza PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN;

§3

Spółka zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).

§4

 1. Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę musi założyć profil w Serwisie poprzez podanie następujących danych:
 2. imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków),
 3. numer PESEL,
 4. seria i numer dowodu osobistego,
 5. adres zameldowania,
 6. adres korespondencyjny,
 7. adres poczty elektronicznej,
 8. aktualny numer telefonu komórkowego,
 9. nazwa banku, z którego zamierza dokonać przelewu potwierdzającego rejestrację, określenie źródła uzyskiwanego dochodu,
 10. wskazanie pracodawcy (w przypadku zatrudnienia),
 11. Podanie powyższych danych jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę.
 12. Utworzenie profilu odbywa się w momencie złożenia wniosku o udzielenie pierwszej pożyczki.
 13. Szczegółowe zasady tworzenia Profilu i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną określa Regulamin udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§5

 1. Spółka jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu utworzenia Profilu, złożenia pierwszego wniosku o pożyczkę oraz wszelkich danych podawanych przez Użytkownika w ramach dalszego korzystania z usług Spółki.
 2. Spółka działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi.

§6

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu:
  1. rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, a  w przypadku jeśli dojdzie do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego również w związku z jej wykonywaniem lub rozwiązaniem oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową takich jak: ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
  2. marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych
  3. marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
  4. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością PolCredit i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach pobocznych:
  1. archiwizowanie danych,
  2. prowadzenie audytów wewnętrznych w PolCredit,
  3. prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych,
  4. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz PolCredit.

 1. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę
  1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu pożyczki – przez okres 3 lat od zebrania danych.
  2. dla celów realizacji umowy  kredytu konsumenckiego– przez okres trwania umowy
  3. dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego – przez czas trwania tej umowy;
  4. dla celów marketingowych po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. dla celów rozpatrywania reklamacji Użytkowników i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych
  6. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez PolCredit – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń Użytkowników
  7. do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
  8. dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
  9. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
  10. do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
 2. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny zdolności kredytowej Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o udzielenie Spółce pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu do Biura Informacji Kredytowej S. A . o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz wyrażenia zgody na:
 3. Przekazanie przez PolCredit sp. z o. o.  do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Użytkownika i informacji dotyczących jego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy  kredytu konsumenckiego, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S. A. w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do PolCredit Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z PolCredit Sp. z o.o.  umowy kredytu konsumenckiego, lub istnienia zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych osobowych i informacji dotyczących zobowiązania wynikającego z zawartej z PolCredit Sp. z o.o. umowy kredytu konsumenckiego, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom 
 4. Spółka informuje, że dane Użytkownika przekazywane do Biura Informacji Kredytowej S. A. są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.
 5. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny zdolności kredytowej Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o upoważnienie Spółki do wystąpienia do Biur Informacji Gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S. A . celem:
  pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476) oraz z Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095), dotyczących Użytkownika informacji gospodarczych;
  do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia Użytkownika wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
  do pozyskania z BIG InfoMonitor sp. z o. o. informacji dotyczących składanych zapytań na temat Użytkownika do rejestru BIG InfoMonitor sp. z o. o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor sp. z o. o. danych z Biura Informacji Kredytowej S. A i Związku Banków Polskich z zakresie niezbędnym do oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego Użytkownika.
  do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez Użytkownika z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz PolCredit Sp. z o.o., zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, wynikających z zawartych przeze mnie Umów Pożyczki, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214), do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476) oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095).
  W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny zdolności kredytowej Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o wyrażenie zgody na :
  udostępnienie przez PolCredit Sp. z o.o. w terminie 30 dni numeru PESEL Użytkownika Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* i na udostępnienie przez nich PolCredit Sp. z o.o. informacji o historii pożyczek Użytkownika oraz zestawienie tych informacji przez PolCredit Sp. z o.o. *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
  na przetwarzanie przez PolCredit Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika zawartych w umowie o kredyt konsumencki z PolCredit Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec PolCredit Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez PolCredit Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki
  na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata danych Użytkownika zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników PolCredit Sp. z o. o.
  *Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
 6. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny zdolności kredytowej Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o:
  wyrażenie zgody na udostępnienie jego danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku do Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12 w celu oceny zdolności kredytowej, oraz na ich przetwarzanie przez Kaczmarski Group sp. z o.o. oraz udostępnianie podmiotom świadczącym usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej i innych.
  wyrażenie zgody na udostępnianie PolCredit sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przez Kaczmarski Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12, danych osobowych Użytkownika, w tym danych transakcyjnych. 
 7. W związku z dokonywaną oceną zdolności kredytowej może zachodzić konieczność weryfikacji podawanej przez Użytkownika informacji o jego zatrudnieniu. Weryfikacja odbywa się w drodze inicjowanego przez Spółkę kontaktu telefonicznego z podmiotem, wskazywanym przez Użytkownika jako jego pracodawca.
 8. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdym czasie zgody dane osobowe Użytkową są przetwarzane w celu marketingu usług Spółki.
 9. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, udzielonej zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne
  (Dz. U. 2014, poz. 243), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Spółkę w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer).

§7

 1. Użytkownikowi przysługuje  prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). 
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§8

 1. Dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika są udostępniane przez Spółkę i przetwarzane przez następujące podmioty:
  1. Biuro Informacji Kredytowej S. A ., z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
  2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
  3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
  4. Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2
  5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
  6. CRIFServices Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
  7. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
  8. Kaczmarski Group sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
  9. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej,
  10. Kontomierz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32,
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu PolCredit sp. z o.o. , takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki.
 3. Dane osobowe  Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającymi dane w imieniu PolCredit, takim jak zewnętrzne biura podatkowe i księgowe, zewnętrzne kancelarie prawne i firmy windykacyjne  na podstawie umów powierzenia w celach związanych z obsługą księgowo finansową, prawną i windykacyjną.

§9

 1. Spółka wdraża zabezpieczenia pozwalające osiągnąć określony poziom ochrony danych osobowych. Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. analizy ryzyka, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 RODO,
  2. wdrożenia zasad ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (PIA/Privacy by design/Privacy by default), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 Rozporządzenia,
  3. wdrożenia zasad przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 35 i 36 Rozporządzenia.
 2. Spółka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem  środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych.zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 3. Spółka prowadzi rejestr  czynności przetwarzania.4.
 4. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych
 5. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
 6. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e –mail: info@latwykredyt.pl  lub telefonicznie pod numer: 22 228 21 03.
 • Szybka pożyczka od 100 zł do 3000 zł na dowolny cel
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  20.02.2019
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ