• Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka Przetwarzania danych osobowych

§1

Niniejsza Polityka Przetwarzania danych osobowych, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez PolCredit  Sp. z o. o.

§2

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

Biuro Informacji Gospodarczej – oznacza następujące biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.): Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (02-679) (BIG InfoMonitor), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476) oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 (00-095);

Biuro Informacji Kredytowej S. A .- oznacza instytucję utworzoną przez banki oraz Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe;

Dane Osobowe – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182);

Użytkownik – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia umowy pożyczki ze Spółką lub będąca stroną umowy pożyczki ze Spółką;

Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej - oznacza platformę internetową realizującą usługę poufnej wymiany informacji, umożliwiającą współpracę kredytodawców w rozumieniu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych; Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy;

Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.latwykredyt.pl służących Użytkownikowi do korzystania z usług;

Spółka –  oznacza PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN;

§3

Spółka zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).

§4

 1. Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę musi założyć profil w Serwisie poprzez podanie następujących danych:
 2. imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków),
 3. numer PESEL,
 4. seria i numer dowodu osobistego,
 5. adres zameldowania,
 6. adres korespondencyjny,
 7. adres poczty elektronicznej,
 8. aktualny numer telefonu komórkowego,
 9. nazwa banku, z którego zamierza dokonać przelewu potwierdzającego rejestrację, określenie źródła uzyskiwanego dochodu,
 10. wskazanie pracodawcy (w przypadku zatrudnienia),
 11. Podanie powyższych danych jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę.
 12. Utworzenie profilu odbywa się w momencie złożenia wniosku o udzielenie pierwszej pożyczki.
 13. Szczegółowe zasady tworzenia Profilu i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną określa Regulamin udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§5

 1. Spółka jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu utworzenia Profilu, złożenia pierwszego wniosku o pożyczkę oraz wszelkich danych podawanych przez Użytkownika w ramach dalszego korzystania z usług Spółki.
 2. Spółka działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi.

§6

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w następujących celach:
 2. weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 3. przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej,
 4. bieżącego kontakt z Użytkownikiem,
 5. realizacji umów zawartych z Użytkownikiem,
 6. przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, oraz wysyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego.
 7. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.
 8. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny zdolności kredytowej Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o udzielenie Spółce pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu do Biura Informacji Kredytowej S. A . o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz wyrażenia zgody na:
 9. przekazywanie przez Spółkę do Biura Informacji Kredytowej S.A. danych osobowych Użytkownika (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S. A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji dotyczących Użytkownika, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S. A. danych osobowych Użytkownika w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym na ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
 10. przekazywanie przez Spółkę do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Użytkownika i informacji dotyczących zobowiązania Użytkownika, wynikającego z zawartej umowy pożyczki oraz na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji dotyczących Użytkownika, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla celów dokonywanej przez Spółkę oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Użytkownikiem umowy pożyczki oraz na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i informacji dotyczących zobowiązania wynikającego z zawartej ze Spółką umowy pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 11. Spółka informuje, że dane Użytkownika przekazywane do Biura Informacji Kredytowej
  A. są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.
 12. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny zdolności kredytowej Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o upoważnienie Spółki do wystąpienia do Biur Informacji Gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S. A . celem:
 13. pozyskania z Biur Informacji Gospodarczych dotyczących Użytkownika informacji gospodarczych;
 14. pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia Użytkownika wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
 15. przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez Użytkownika z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz PolCredit Sp. z o.o., zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, wynikających z zawartych przez niego umów pożyczki, do Biur Informacji Gospodarczej.
 16. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny zdolności kredytowej Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o:
 17. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Spółkę jego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnienie przez nich PolCredit Sp. z o.o. informacji o historii pożyczek Użytkownika oraz zestawienie tych informacji przez PolCredit Sp. z o.o.
 18. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PolCredit Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika zawartych w umowie o kredyt konsumencki z PolCredit Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec PolCredit Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez PolCredit Sp. z o. o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki.
 19. wyrażenie zgody na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata danych osobowych Użytkownika zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników PolCredit Sp. z o. o.
 20. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny zdolności kredytowej Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o:
 21. wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Użytkownika, danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku do getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21, w celu ich przetwarzania oraz udostępniania instytucjom pożyczkowym oraz pośrednikom instytucji pożyczkowych dla dokonywania przez nich oceny  zdolności kredytowej Użytkownika.
 22. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku przez getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21, w celu udostępniania ich instytucjom pożyczkowym oraz pośrednikom instytucji pożyczkowych dla dokonywania przez nich oceny zdolności kredytowej Użytkownika.
 23. W związku z dokonywaną oceną zdolności kredytowej może zachodzić konieczność weryfikacji podawanej przez Użytkownika informacji o jego zatrudnieniu. Weryfikacja odbywa się w drodze inicjowanego przez Spółkę kontaktu telefonicznego z podmiotem, wskazywanym przez Użytkownika jako jego pracodawca.
 24. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdym czasie zgody dane osobowe Użytkową są przetwarzane w celu marketingu usług Spółki.
 25. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, udzielonej zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne
  (Dz. U. 2014, poz. 243), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Spółkę w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer).
 26. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w celach marketingowych Traffic Control S.A. - operatorowi strony credy.pl w celu przedstawienia Użytkownikowi oferty pożyczki.

§7

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Danych Osobowych, ich weryfikacji lub poprawienia.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.
 4. Użytkownikowi przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 5. Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
  z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§8

 1. Dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika są udostępniane przez Spółkę i przetwarzane przez następujące podmioty:
 2. Biuro Informacji Kredytowej S. A ., z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
 3. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
 4. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21,
 5. Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2
 6. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
 7. CRIFServices Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
 8. getSCORE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21
 9. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej,

w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika i analizy zdolności kredytowej, a w przypadku CRIF Services Sp. z o.o. i Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej również w celu prowadzenia anonimowych zestawień statystycznych.

 1. Niezależnie od powyższego dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§9

 1. Spółka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:
 2. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną; 
 3. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 4. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
 5. wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem przetwarzania;
 6. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
 7. zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
 8. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
 9. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
 10. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e –mail: info@latwykredyt.pl  lub telefonicznie pod numer: 22 228 21 03.
 • Pierwsza pożyczka do 1500zł z RRSO 0%
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  22.05.2018
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ