• REGULAMIN SERWISU WWW.LATWYKREDYT.PL

REGULAMIN SERWISU WWW.LATWYKREDYT.PL

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wydany został przez PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN (dalej jako „PolCredit”).
 2. Regulamin określa warunki, na jakich PolCredit udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego www.latwykredyt.pl (dalej jako „Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) oraz PolCredit, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PolCredit.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych PolCredit oraz usług świadczonych przez PolCredit w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy PolCredit i/lub partnerami Serwisu a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami Ramowej Umowy Pożyczki.

 

§1 – Postanowienia ogólne

 

 1. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 2. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 3. Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki z jednym z partnerów Serwisu, uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  • posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  • posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
  • włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,
  • przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookies, stosownie do treści Polityki Cookies.
 7. PolCredit dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego PolCredit, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

 

§2 – Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis, Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 2. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 3. Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki z jednym z partnerów Serwisu, uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  • posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  • posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
  • włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,
  • przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookies, stosownie do treści Polityki Cookies.
 7. PolCredit dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego PolCredit, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

 

§3 – Rejestracja w Serwisie

 

 1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.latwykredyt.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Systemie, każdorazowe logowanie się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła.
 4. Możliwe jest również założenie dla Użytkownika konta w Serwisie przez Pośrednika, podczas czynności związanych z przygotowaniem oraz zawarciem Umowy Pożyczki. Założenie konta w ten sposób następuje po uprzednim poinformowaniu przez Pośrednika o treści Regulaminu serwisu www.latwykredyt.pl i zakresie świadczonych usług oraz wyrażeniu przez Użytkownika zgody na założenie ww. konta.
 5. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki.
 6. W celu skorzystania z odpłatnych usług dostępnych w Serwisie, a także umożliwienia przedstawienia oferty partnerów Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki regulującej zasady ewentualnego udzielania pożyczek przez partnerów Serwisu, przy czym zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje automatycznym zawarciem Umowy Pożyczki, a jedynie umożliwia Użytkownikowi aplikowanie za pośrednictwem Serwisu o pożyczkę u partnerów Serwisu.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§4 – Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w Serwisie. Rozpoczęciem korzystania z usługi, w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu, jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
  1. na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron,
  2.  w przypadku usług odpłatnych - z chwilą realizacji usługi /rezygnacji z usługi.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta.
 4. PolCredit zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

§5 – Zobowiązania PolCredit

 

 1. PolCredit dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 2. PolCredit zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

§6 – Zobowiązania Użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

 

§7 – Zablokowanie dostępu do Serwisu

 

 1. PolCredit zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  1. podania nieprawdziwych danych osobowych,
  2. udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, w tym zarówno co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.
 2. Zablokowanie dostępu do Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez PolCredit.

 

§8 – Prawa autorskie

 

 1. Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością PolCredit.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez PolCredit oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie PolCredit. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PolCredit jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

 

§9 – Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN.
 2. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wniosku o udzielenie pożyczki, PolCredit przekaże dane osobowe Użytkownika instytucjom pożyczkowym, na rzecz których PolCredit świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (aktualna lista dostępna na stronie internetowej Serwisu), celem przygotowania przez te instytucje pożyczkowe oferty kredytowej. Instytucje, o których mowa powyżej będą przetwarzały dane osobowe Użytkownika, w zakresie i przez okres niezbędne do przygotowania i przedstawienia Użytkownikowi oferty będącej odpowiedzią na wniosek Użytkownika o udzielenie pożyczki.

 

§10 – Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację związaną ze świadczeniem przez PolCredit usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy (ul. Pokorna 2 lok. 1044, 00-199 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny (info@latwykredyt.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii (numer telefonu 222182103).
 3. PolCredit rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, PolCredit poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji PolCredit poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PolCredit w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że PolCredit udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

 

§11 – Polityka Cookies

 

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Cookies.
 2. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243) PolCredit Sp. z o.o. wprowadza niniejszą politykę plików cookies.
 3. PolCredit wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. ciasteczka) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez osoby odwiedzające Serwis, w tym również osoby zamierzające korzystać lub korzystające z pożyczek, udzielanych przez instytucje pożyczkowe, na rzecz których PolCredit świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (aktualna lista dostępna na stronie internetowej Serwisu), poprzez Serwis działający pod adresem www.latwykredyt.pl (dalej jako „Użytkownicy”).
 4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika Serwisu internetowego www.latwykredyt.pl, które serwery Serwisu mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił do Serwisu;
  5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  6. reklamy Serwisu w Internecie, korzystając z re-marketingu za pomocą Google Analytics.
 6. Pliki typu cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług w Serwisie oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.
 7. PolCredit nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pliki te są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 10. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.latwykredyt.pl.
 11. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 12. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności w Serwisie.
 13. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie lub wyłączenie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies, lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje określone pliki cookies tj. Użytkownik nie zmienił jej ustawień na blokujące dane pliki cookies, wówczas Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.
 15. Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje Serwisu mogą przestać być dostępne.
 16. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 17. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez PolCredit w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookies­ do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny Użytkownika na stronach www.latwykredyt.pl i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookies przez Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.

 

§12 – Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5. O zmianach Regulaminu PolCredit informuje na stronach Serwisu.
 6. PolCredit może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi PolCredit informuje ogłoszeniem w Serwisie.

 

 • Szybka pożyczka od 100 zł do 3000 zł na dowolny cel
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  01.01.2021
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ