• Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Dział I
Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. PolCredit - PolCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN
 2. Broker - przedstawiciel Pożyczkodawcy, świadczący na rzecz Pożyczkodawcy usługę pośrednictwa kredytowego,
 3. Dane logowania –adres e- mail oraz hasło ustalone przez Użytkownika;
 4. Profil – Profil Użytkownika w Serwisie utworzone za pośrednictwem Strony Internetowej lub na podstawie informacji przekazanych przez Pożyczkobiorcę Brokerowi, w procesie składania przez Pożyczkobiorcę wniosku o zawarcie umowy pożyczki
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 6. Serwis – strona internetowa o adresie www.latwykredyt.pl wraz z podstronami;
 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PolCredit za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Dział II
Zasady korzystania z Serwisu

§3

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo. Jednakże do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez PolCredit może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§4

 1. PolCredit w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu umożliwia Użytkownikowi:
 1. Złożenie wniosków o pożyczkę;
 2. Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych;
 3. Wysyłanie wiadomości do Spółki;
 4. Dostęp do umowy, formularza informacyjnego i oświadczania o odstąpieniu od umowy oraz tabeli opłat i prowizji;
 5. Sprawdzenie salda pożyczki
 6. Spłata pożyczki
 7. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki i wpłata prowizji za przedłużenie
 1. PolCredit zamieszcza w Serwisie informacje w języku polskim. PolCredit zastrzega sobie możliwość umieszczania informacji w Serwisie także w języku obcym.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba, że co innego wyraźnie zaznaczono w danej treści Serwisu.
 3. PolCredit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do zmiany treści Serwisu.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych przez PolCredit (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują PolCredit lub podmiotom współpracującym z PolCredit.
 1. Zabronione jest dostarczenie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.
 1. PolCredit jest administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z usług PolCredit, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).
 2. PolCredit uzależnia przyznanie pożyczki od zdolności kredytowej Użytkownika składającego wniosek o pożyczkę. Użytkownik zobowiązany jest umożliwić podejmowanie przez PolCredit czynności związanych z oceną zdolności kredytowej na zasadach określonych w umowie, której wzór dostępny jest w Serwisie.
 3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz posiadać zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych zaktualizowaną do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, IE, Opera.

Dział III
Tworzenie Profilu

§6

 1. W celu złożenia wniosku o zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług przez PolCredit lub w celu korzystania z niektórych funkcji Serwisu Użytkownik musi założyć w Serwisie Profil.
 2. Posiadania aktywnego Profilu jest warunkiem udzielenia pożyczki przez PolCredit.
 3. Utworzenie Profilu następuje w drodze samodzielnej rejestracji Użytkownika w Serwisie lub rejestracji Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem Brokera.
 4. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 5. Samodzielna rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wypełnienie Formularza Internetowego w Serwisie, w którym Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko (z użyciem polskich znaków), numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, aktualny numer telefonu komórkowego, oraz nazwę banku, z którego zamierza dokonać przelewu potwierdzającego rejestrację, określenie źródła uzyskiwanego dochodu, wskazanie pracodawcy (w przypadku zatrudnienia), a ponadto Użytkownik jest  zobowiązany zapoznać się z ramową umową pożyczki oraz z Regulaminem. 
 6. Rejestracja Użytkownika na Stronie Internetowej za pośrednictwem Brokera następuje poprzez przekazanie Brokerowi przez Pożyczkobiorcę informacji niezbędnych do wypełnienia przez Brokera Formularza Rejestracji znajdującego się w Serwisie, w tym w szczególności danych osobowych wskazanych w pkt 4. powyżej, a ponadto Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z ramową umową pożyczki oraz z Regulaminem przekazanymi Użytkownikowi Brokera.
 7. W celu uzyskania dostępu do utworzonego Profilu, Użytkownik podaje adres poczty e-mail Użytkownika i hasło  utworzone w trakcie procesu, za pomocą którego Użytkownik potwierdzi swoją tożsamość i będzie mógł zalogować się na swoim Profilu.
 8. W przypadku utworzenia Profilu za pośrednictwem Brokera, Użytkownik w trakcie logowania podaje swój numer telefonu komórkowego wskazany w trakcie rejestracji, a także hasło tymczasowe, które Użytkownik otrzyma poprzez Wiadomość SMS otrzymaną na numer telefonu Użytkownika wskazany w trakcie rejestracji, przy czym Użytkownik zobowiązany będzie do niezwłocznej zmiany tego hasła.
 9. Kliknięcie przycisku "Zarejestruj konto" skutkuje wysłaniem formularza rejestracyjnego do PolCredit.
 10. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Profilu przy użyciu Danych logowania.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Profilu lub Danych logowania osobom trzecim oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi logowania przez osoby trzecie.

Dział IV
Postępowanie reklamacyjne

§6

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:
 1. w formie pisemnej - osobiście, w siedzibie PolCredit w Warszawie (00-199) ul. Pokorna 2, lok. 1044, albo przesyłką pocztową,
 2. ustnie - telefonicznie pod numerem tel. 22 228 21 03, albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w pkt a);
 3. w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@latwykredyt.pl.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez PolCredit.
 2. W sprawach szczególnie trudnych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.
 3. Użytkownik jest informowany przed upływem 30-dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. PolCredit rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

 

Dział V
Czas trwania umowy o założenie konta

§7

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Profilu, bez podania przyczyny, poprzez złożenie w terminie 14 dni od jej zawarcia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do PolCredit.
 2. Umowa o założenie konta w Serwisie PolCredit jest zawierana na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik w każdym czasie może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym wysyłając wypowiedzenia na adres Spółki lub e-mail na adres: info@latwykredyt.pl.

Dział VI
Postanowienia końcowe

§8

 1. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Szybka pożyczka od 100 zł do 3000 zł na dowolny cel
  Ile chcesz pożyczyć?
  100
  1000
  1500
  2000
  3000
  Na ile dni?
  15
  18
  24
  28
  30
  Termin spłaty
  20.02.2019
  Pożyczka
   
  Prowizja
   
  Razem
   
  RRSO
  %
  WEŹ POŻYCZKĘ